วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และผู้แทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกหน่วยห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์เคลื่อนที่(Mobile lab) ภายใต้โครงการกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ 2566 ในฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจาก ฟาร์มสุกรจำนวน 14 ฟาร์ม 70 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง ภาคสนาม ชนิดอ่านผลเร็ว(Strip Test)ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อที่จะป้องปราม เฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ซึ่งมีผลต่อเนื้อสุกรถ้าในฟาร์มสุกรนั้นมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงเนื้อสุกรนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

รายงานโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7