วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และผู้แทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ให้คำแนะนำ โรงฆ่าสุกรแฮปปี้ฟาร์ม เลขที่ 99 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกและมาตรฐานโรงฆ่า GMP ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในเรื่องแบบแปลนโครงสร้างอาคารผลิต การกั้นห้องต่างๆ และแบบแปลนต่างๆที่เป็นมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนะนำการปฏิบัติงานการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค


รายงานโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต7