ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบให้นายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พรศักดิ์ ประสมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
1) ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค
2) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ; สุนัข จำนวน 777 ตัว และแมว จำนวน 330 ตัว
3) เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว หากพบสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่น ลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ สัตว์ที่ตกสำรวจ ก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันที
4) ผู้ฉีดวัคซีน ได้แก่ นายสัตวแพทย์ และผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนตาม พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และได้มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย
5) รายงานผลการฉีดวัคซีนในระบบ e-Operation
6)ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เด็กนักเรียน
7)สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมฉีดวัคซีน และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 700 โด๊ส
8)ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสุนัข แมว
ตามแนวชายแดน ไทย-พม่า เป็นประจำทุกวัน ไม่พบการนำสุนัข แมว เข้า-ออก ราชอาณาจักร
9)สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนไทย-พม่า

รายงาน โดย ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7