วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและผลผลิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด (สาขาห้วยกระบอก) และ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด (ทุ่งลูกนก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฟาร์มโคนม จำนวนประชากร ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และระบบสืบพันธุ์
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตฟาร์มโคนม และต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ
3. เข้าให้คำแนะนำแก่ฟาร์มสมาชิก หลังจัดประชุมชี้แจง เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เรื่อง feed & feeding management คำนวณความต้องการทางด้านโภชนะแม่โครีด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีความเหมาะสมต่อต้นทุนภายในฟาร์ม
4. ให้ความรู้ด้านองค์ประกอบน้ำนม

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7