วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริม พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ รวมถึงชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติงานด้วย
โดยมีนายสุพัฒ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม ฯ และทีมงานส่วนส่งเสริมฯสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับเขต รวม 35 ราย ณ ห้องประชุม 204 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

73468