🐮💕วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
หน่วย HHUราชบุรี เข้าร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด (สาขาเขาขลุงและสาขาห้วยกระบอก) พร้อมกับตัวแทนของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง นำเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ดังนี้

✅ ทางบริษัทเอฟแอนด์เอ็น ฯ ได้อัพเดทสถานการณ์ราคารับซื้อน้ำนมดิบจากทางสหกรณ์ฯ อัพเดทแนวโน้มปริมาณน้ำนมดิบในปัจจุบันของทางบริษัทฯ รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาคุณภาพน้ำนมที่เกิดขึ้นกับทางสหกรณ์ฯ ณ ปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

✅ หน่วย hhu นำเสนอการติดตามการแก้ไของค์ประกอบน้ำนมของทางสหกรณ์ฯ จากการเข้าเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างฟาร์มในพื้นที่เพื่อมาคำนวณโภชนะผ่านโปรแกรมที่ทางกรมปศุสัตว์จัดทำขึ้น โดยมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อนมไม่รวมไขมันในน้ำนม (%Solid not fat, %SNF) รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนค่าอาหารโคนมและอัตรากำไรขั้นต้น และได้ส่งมอบโปรแกรมการคำนวณโภชนะและต้นทุนอาหารให้กับทางคณะกรรมการ และยกตัวอย่างฟาร์มสาธิตให้กับทางคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวอย่างแนะนำกับทางเกษตรกรต่อไป


รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7

S 21028909