นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 นำทีมบุคลากรจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้กับองค์กร ถือเป็นนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำให้หน่วยงานคำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อมตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

192218