น.สพ.ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมประชุมเรื่อง "การพัฒนาโคขุน โคนม โคพื้นเมือง และวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทย" ครั้งที่ 1
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ซึ่งในที่ประชุมจะดำเนินโครงการเพชรบุรีโมเดล ยกระดับการพัฒนาการเลี้ยงโคขุน โคนม โคพื้นเมืองแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สอดรับกับนโยบายเร่งเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ของ ดร เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

100055