น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเลโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดคลองเขาแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูขาว จำนวน 1,300,000 ตัว เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใหระบบนิเวศและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารให้คนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพประมงในท้องถิ่น

99964