“ครอบครัวปศุสัตว์ ร่วมด้วยช่วยกัน”

“ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกาญจนบุรี”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 สั่งการให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสนับสนุนยาสลบ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็ม ฯลฯ

รายงานโดย ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

S 80257045