วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยนายทรงพล บุญธรรม ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางสาวแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม ผู้แทนส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนี้

1. ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

2. แนวทางการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมให้เพิ่มขึ้นจนถึง 100% เพื่อรองรับ FTA

3. แนวทางการจัดการสุขภาพโคนมภายหลังจากการป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน


รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

 

721385