วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุลปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงพิมาลา เกษมสุข นิเทศ ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันโรคที่ 5 จ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน ซึ่งมีความพร้อมและมีความตั้งใจในการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรค โดยในส่วนของสาธารณสุขและปศุสัตว์จะเป็นผู้สนับสนุนในหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วนเพื่อให้สามารถสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ต่อไป

642603