"ปศุสัตว์เขต 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงพิมาลา เกษมสุข นิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันโรคที่ 5 จ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีความพร้อมและมีความตั้งใจในการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรค โดยในส่วนของสาธารณสุขและปศุสัตว์จะเป็นผู้สนับสนุนในหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะการผ่าตัดทำหมันเพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ต่อไป

รายงานโดย ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

644275