"ปศุสัตว์เขต 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น"

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงพิมาลา เกษมสุข นิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี และ อบต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันโรคที่ 5 จ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอปท.ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมและมีความตั้งใจในการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรค โดยคาดว่าจะสามารถยื่นขอรับการประเมิน และสามารถรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ในปีงบประมาณ 2566 นี้

รายงานโดย ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

646774