“ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 ร่วมคัดเลือกเกษตรกรเเละสถาบันเกษตรกรดีเด่น”
…………………………………………………

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7
มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด,ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ,ผู้แทนส่วนมาตรฐานฯ ,ผู้แทนส่วนสุขภาพฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางเลน ,ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

▶️ เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดนครปฐมได้แก่ นายอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ (เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่)
ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

▶️ สถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย บ้านหนองน้ำเปรี้ยว
ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีความพร้อมในการให้ข้อมูล และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างชัดเจน

S 107388976