วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและผลผลิตน้ำนม ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวนทั้งหมด 4 ฟาร์ม ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการจัดทำประวัติโคนมเพศเมีย เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการจัดการ
2. ส่งเสริมความรู้ด้าน feed & feeding management ในกลุ่มเป้าหมายที่มีค่า %SNF ไม่ผ่าน โดยสอบถามความรู้ความเข้าใจ ปริมาณการให้อาหาร และวิเคราะห์ความพอเพียงของโภชนะ คำนวณต้นทุนค่าอาหาร ประเมินคะแนนร่างกาย ร่วมกับผลตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบจาก ศวพ.ตะวันตก
3. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตฟาร์ม ต้นทุนการผลิตน้ำนม ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก (21-100 ตัว)
4. ให้บริการด้านสูติกรรมแก่แม่โคและโคสาว จำนวน 3 ฟาร์ม จำนวนโคทั้งหมด 10 ตัว แบ่งเป็น ล้วงตรวจการตั้งท้อง ล้วงตรวจวัวไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด/แสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจน ล้วงตรวจวัวที่มีปัญหาผสมติดยาก ให้บริการฉีดฮอร์โมนเพื่อแก้ไข รวมทั้ง วิตามินบำรุง ให้คำแนะนำในการจับสัด และข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการด้านระบบสืบพันธุ์
5. ติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ 1/2566
6. ให้บริการด้านอายุรกรรม ตรวจสุขภาพโค และฉีดยาถ่ายพยาธิให้แก่วัวทดแทน ซึ่งเกษตรกรบางส่วนไม่สามารถจับวัวมาฉีดได้ ทำให้พบเห็บเกาะจำนวนมาก และอาจเป็นพาหะในการนำโรคได้เช่นกัน ได้อธิบายและพูดคุยให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญ

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7

951643