📣ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 ร่วมคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566
…………………………………………………

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
นายสัตวแพทย์ ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ พร้อมคณะกรรมการระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 📌ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2566 ณ “อลังการฟาร์ม” เครือข่ายประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ชนิดสัตว์ แพะเนื้อ
📌ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2566 ณ “กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอหนองหญ้าปล้อง” โดยมีนายชัชวาล ปานสวย ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และตอบข้อซักถามแก่กรรมการฯ

พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีและปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ร่วมชี้แจงการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7