วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารโคนมในพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพชรบุรี

โครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ เพื่อทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด , สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด และ บริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จำกัด
- เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะอาหาร TMR (Total Mixed Ratio) ที่ผลิตโดยสหกรณ์ รวมทั้งฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่
- เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนของวัตถุดิบอาหารผงผสมสำเร็จ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้เป็นหลักในพื้นที่ สำหรับนำมาใช้คำนวณ และแก้ไขปัญหาด้านองค์ประกอบน้ำนมดิบในพื้นที่
- รายการวัตถุดิบส่งตรวจ จำนวน 40 รายการ ประกอบด้วย TMR 12 ตัวอย่าง, พืชอาหารสัตว์ 11 ตัวอย่าง วัตถุดิบอาหารสัตว์ 10 ตัวอย่าง และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จ 7 ตัวอย่าง
รวมทั้ง ได้หารือ กับ นายธีระ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพชรบุรี และทีม FMMU สำหรับการติดตามแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาหารสัตว์ และ โครงการลดต้นทุนอาหารโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7