"ปศุสัตว์เขต 7 จัดโครงการสัมมนา บูรณาการด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์" ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์
..........................................

นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถบูรณาการ การดำเนินงานด้านมาตรฐานได้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าประสงค์การพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7