สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมลงพื้นที่และประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2565
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม และลงพื้นทีดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรชนบทบ้านหัวสระ ต.เบิกไพร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสุขเล็กๆ ต. หนองปลาหมอ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี ซึ่งมี น.สพ. บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศจ. ราชบุรี รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของกรมปศุสัตว์ที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานโดย ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7