วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ ปฎิบัติภารกิจดังนี้
###########HHUPKK########

🧡💛ครอบครัวปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ
“ให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด และหน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 54 ตัว แยกเป็น สุนัข 21 ตัว (ผู้ 2 เมีย 19) แมว 33 ตัว (ผู้ 16 เมีย 17) ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🐄 เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้ยาปฎิชีวนะ แนะนำการใช้ยาอย่างถูกวิธี ลดการใช้ยาปฎิชีวนะ
🐄 ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ เพื่อไปใช้การปรับปรุงคุณภาพอาหาร เพิ่มแนวทางการลดต้นทุนการผลิตในโคนม เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจที่ดีให้กับฟาร์มโคนม
########################
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
########################
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7