ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด

…………………………………………………

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565
นายสัตวแพทย์ ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมราชบุรี(HHU) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เข้าติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย
1. บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ภาพรวมคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์ฯ” โดยหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมราชบุรี
2. บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ”แนวทางการเพิ่มเนื้อนมเพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ” โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
3. เข้าติดตามฟาร์มสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ
สรุปปัญหาและคำแนะนำ
- แม่โครีดนมผอมเกินไป ได้รับอาหารหยาบที่ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มปริมาณอาหารหยาบคุณภาพดี ตัดตามอายุที่เหมาะสมไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
- ปริมาณการให้อาหารข้นต้องคำนึงถึงปริมาณผลผลิตน้ำนมโค


“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7