สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (นม) (วัว)

วันที่ 23 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เข้าตรวจประเมินเพื่อติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP)

ตามมกษ.6401-2558 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกาญจนบุรี พรีเมี่ยมมิลค์ อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง