ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 2/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต

ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส

ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อประจำเป็นระดับ 4

ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ

ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(ยกเลิก)

ที่ 11/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 13/2564 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ที่ 16/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินค่าชดใช้การทำลายสัตว์ป่าด้วยโรคระบาด 2

ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายกรณีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ประจำเขต 7

ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2564

ที่ 20/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีพฤติกรรมพูดจาไม่สุภาพและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง