ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนปศุสัตว์อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ 2/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต

ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส

ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อประจำเป็นระดับ 4

ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ

ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(ยกเลิก) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

ที่ 11/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

ที่ 13/2564 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ที่ 16/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินค่าชดใช้การทำลายสัตว์ป่าด้วยโรคระบาด 2

ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายกรณีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ประจำเขต 7

ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2564

ที่ 20/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีพฤติกรรมพูดจาไม่สุภาพและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 23/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน

ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 25/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 11 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 27/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีไม่ระบุนามสกุลและสถานที่ติดต่อ

ที่ 28/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน

ที่ 29/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 30/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 31/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในการควบคุม และป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 35/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสาสตร์การแพทย์ 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

ที่ 37/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 38/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ที่ 39/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564

ที่ 40/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตู้โทรศัพท์สาขา

ที่ 41/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 43/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 43/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต

ที่ 44/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีพฤติกรรมการปฏิบัติล่าช้า

ที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ที่ 47/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ที 48/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นขอรับรองฟาร์มมาตรฐานโคนมกับผู้ประกอบการโครงการฟาร์มวัวหลุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ที 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ 52/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ เกษตรกร สภาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ 53/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ที่ 54/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีเรียกเก็บค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค กระบือ

ที่ 55/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต7 ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์ และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ 57/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลื่อก เคลือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ 58/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ที่ 59/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด

ที่ 60/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการปศุสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 61/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ที่ 62/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ 63/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และคณะทำงานสร้างสุของค์กร

ที่ 66/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564

ที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน