ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบทะเบียนประวัติภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ที่ 5/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)

ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 7/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ศวพ.ตะวันตก)

ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หน่วย HHU)

ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์)

ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 14/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขตและคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ที่ 18/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565

ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์)

ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขตภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2565

ที่ 23/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ที่ 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส

ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลื้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

ที่ 27/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาลกลาง และจัดทำร่างของเขตของงาน

ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระดับเขต ประจาปี พ.ศ. 2565

ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

ที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ที่ 31/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย

ที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

ที่ 34/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ที่ 35/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 36/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ที่ 37/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 38/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ที่ 39/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล)

ที่ 40/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 42/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ที่ 43/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ที่ 46/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2565

ที่ 47/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565

ที่ 48/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 49/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ

ที่ 50 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ที่ 51 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7 ยกเลิก

ที่ 52 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7 ยกเลิก

ที่ 53 /2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ที่ 54 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 55 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ที่ 56 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ที่ 57 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตร และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ 58 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 59/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 60 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ 61 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมปศุสัตว์

ที่ 62 /2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai เพิ่มเติม

ที่ 63 /2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ที่ 64 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566านแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 65 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต

ที่ 66 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดทำแนวทางการลดต้นทุนอาหารโคนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 67 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผลักดันส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 68 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566

ที่ 69 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลื่อก เครือข่ายสัตวพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขตประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ 70 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ที่ 71/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด

ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 73/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต  ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่ 74/2565 เรื่อง แต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practices : CoPs สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ 75/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดงวดงาน ก่อสร้างโรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

ที่ 76/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต

ที่ 77/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ที่ 78/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 79/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากไม่ดอกเสาเข็ม)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ 80/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ยกเลิก

ที่ 81/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566

ที่ 82/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง