ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบทะเบียนประวัติภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ที่ 5/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)

ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 7/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ศวพ.ตะวันตก)

ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หน่วย HHU)

ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์)

ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 14/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขตและคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ที่ 18/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565

ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์)

ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขตภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2565

ที่ 23/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ที่ 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส

ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลื้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

ที่ 27/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาลกลาง และจัดทำร่างของเขตของงาน

ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระดับเขต ประจาปี พ.ศ. 2565

ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

ที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ที่ 31/2565 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย

ที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

ที่ 34/2565 เรื่อง 

ที่ 35/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 36/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS