ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศวพ.รบ.)

ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famerr)ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ 3/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำเป็นระดับ 4 และ 4หัวหน้า

ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 6/2566 การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2566

ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 9/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

ที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ที่ 11/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566

ที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์ รางวัล รางวัลทองคำ ระดับเขต

ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 16/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาสัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 18/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 20/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

ที่ 23/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2566

ที่ 24/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ 25/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ที่ 26/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ

ที่ 27/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 28/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 29/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 30/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 31/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ที่ 32/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชดำริ

ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ที่ 35/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 36/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ที่ 37/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ที่ 38/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 39/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

ที่ 40/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพิ่มเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 41/2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2566

ที่ 42/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ยกเลิก)

ที่ 43/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (เพิ่มเติม)

ที่ 44/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ที่ 45/2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบแผนการผลิตและจัดส่งนมโรงเรียนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ที่ 46/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2566

ที่ 47/2566 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 48/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 49/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ที่ 50/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 51/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 52/2566 เรื่อง คำสั่งการจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ที่ 53/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ที่ 54/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ที่ 55/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ที่ 56/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการอายัดซากสัตว์จังหวัดนครปฐม

ที่ 57/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 58/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 59/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่ 60/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด

ที่ 61/2566 เรื่อง แต่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 62/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 63/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการอายัดซากสัตว์จังหวัดนครปฐม

ที่ 64/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเพิกถอนการอายัดซากสัตว์จังหวัดนครปฐม

ที่ 65/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้

ที่ 66/2566 เรื่อง แต่งตั้งชุมชมนักปฏิบัติ Community of Practices CoPs สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ 67/2566 เรื่อง แต่งตั้ง MR.รายชนิดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 68/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 69/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ 70/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 71/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปื่อง (Smart Farmer)

ที่ 72/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ที่ 73/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ที่ 74/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 75/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 76/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ 77/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 13 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

ที่ 78/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567

ที่ 79/2566 เรื่อง คำสั่งการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2567

ที่ 80/2566 เรื่อง คำสั่งการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2567