ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ศวพ.รบ.)

ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famerr)ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ 3/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำเป็นระดับ 4 และ 4หัวหน้า

ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 6/2566 การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2566

ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 9/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

ที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์ รางวัล รางวัลทองคำ ระดับเขต

ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 16/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาสัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 18/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 20/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

ที่ 23/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2566

ที่ 24/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ 25/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ที่ 26/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ

ที่ 27/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 28/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 29/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 30/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 31/2566 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ที่ 32/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชดำริ

ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ที่ 35/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 36/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ที่ 37/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ที่ 38/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 39/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

ที่ 40/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพิ่มเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ประจำเขต 7

ที่ 41/2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2566

ที่ 42/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ยกเลิก)

ที่ 43/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (เพิ่มเติม)

ที่ 44/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ที่ 45/2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบแผนการผลิตและจัดส่งนมโรงเรียนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ที่ 46/2566 เรื่อง  การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2566

ที่ 47/2566 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 48/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)