สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ติดตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์